Εταιρεία

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ALUMINCO απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

Ανάργυρος Καρράς, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

a.karras@aluminco.com

Ευάγγελος Καρράς, Αντιπρόεδρος ΔΣ

v.karras@aluminco.com

Δημήτριος Καρράς, Μ'έλος ΔΣ

d.karras@aluminco.com

Ευσταθία Καρρά, Μέλος ΔΣ

e.karras@aluminco.com