Εταιρεία

Εταιρική Υπευθυνότητα

Σε ένα δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον καλούμαστε όλοι να ανατάξουμε τις δυνάμεις μας και να θέσουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Στην ALUMINCO έχουμε αποφασίσει να πράττουμε στηριζόμενοι στην πεποίθηση ότι πρέπει να δημιουργούμε αξία που να συνδυάζεται με τη φροντίδα των εργαζομένων, τη συνεισφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της αγοράς, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επιχειρηματική μας δραστηριότητα διεξάγεται με τρόπο που να περιορίζει τις όποιες περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις και πάντοτε με την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και τις διαδικασίες μας. Στο πλαίσιο αυτό:

Η ALUMINCO A.E. εφαρμόζει μία σειρά από περιβαλλοντικά προγράμματα, που σχετίζονται με τη διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών αποβλήτων, αέριων ρύπων, τον έλεγχο του θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η ALUMINCO, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά EMAS.

ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία διέπει κάθε επιχειρηματική μας λειτουργία, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη στήριξη του κοινωνικού συνόλου και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού.

Με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης η ALUMINCO είναι εθελοντής-χορηγός στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ), για νεαρούς – έφηβους κρατουμένους ηλικίας από 15-21 ετών. Η εταιρία προσφέρει υλικό για την πραγματοποίηση των εξειδικευμένων κύκλων σπουδών, που διοργανώνει ο εκπαιδευτικός φορέας του Ινστιτούτου Κατασκευών Αλουμινίου (ΙΝ.Κ.ΑΛ.), παρέχοντας στους σπουδαστές πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάει στην υλοποίηση της πολιτικής του καταστήματος που στηρίζεται στο 4πτυχο: Ασφάλεια, Ανθρωπιστική μεταχείριση, Διαπαιδαγώγηση, Αποκατάσταση-Επανένταξη.

Με τη φιλοσοφία της υπεύθυνης λειτουργίας, παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να είναι ασφαλή, ποιοτικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ανθρώπων ενώ επηρεάζουμε θετικά την αλυσίδα των αγορών μας και συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.  

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ

Μια σειρά ενεργειών έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός δίκαιου και ασφαλές περιβάλλοντος εργασίας με σαφή προσανατολισμό στη συμμετοχή και ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Γιατί στην ALUMINCO αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η επιτυχία μας στηρίζεται στους Ανθρώπους μας.

ALUMINCO INSIDE OUT TEAM

Η ALUMINCO, έχει δημιουργήσει την ομάδα InsideOut για να διαχειρίζεται συστηματικά όλα τα θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας που σχετίζονται με τη λειτουργία της.