Εταιρεία

Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια

Η ALUMINCO A.E., αναγνωρίζοντας την ανάγκη για τήρηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι πιστοποιημένη για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 ως ενιαίο σύστημα διαχείρισης μαζί με το ΕΝ ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ALUMINCO Α.Ε. εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο Εργοστάσιο της εταιρείας και συγκεκριμένα στην κατασκευή και κατεργασία πάσης μορφής προϊόντων αλουμινίου (πάνελ, πόρτες, προφίλ, χυτά προϊόντα αλουμινίου).

Η ALUMINCO A.E. εφαρμόζει µία σειρά από περιβαλλοντικά προγράµµατα, που σχετίζονται µε τη διαχείριση στερεών απορριμμάτων, υγρών αποβλήτων, αέριων ρύπων, τον έλεγχο του θορύβου, την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, το χειρισμό επικίνδυνων υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρεία ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των πελατών της. Η πολιτική της εταιρείας για τη διασφάλισης της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους που θα πρέπει να ακολουθεί.
 • Εντοπίζει και αξιολογεί όλα τα στοιχεία των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της, τα οποία μπορούν να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον.
 • Καθιερώνει, τεκμηριώνει και ανασκοπεί Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για συνεχή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Επίδοσης της, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις οικονομικές και λειτουργικές απαιτήσεις.
 • Αξιολογεί και βελτιώνει τη συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.
 • Εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της.
 • Ενεργεί με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση και την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων.
 • Παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και τη συνεχή κάλυψη αναγκών που τυχόν προκύπτουν.
 • Εφαρμόζει τη διά βίου εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση των ατόμων που εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας, του κοινού και των Δημόσιων Αρχών, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.
 • Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων της εταιρείας.
 • Διατηρεί συνεργασία αποκλειστικά με αδειοδοτημένους φορείς/αποδέκτες για συλλογή βιομηχανικών αποβλήτων επικινδύνων και μη καθώς και ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συσσωρευτών μολύβδου.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Υγεία και Ασφάλεια

Το θέμα της Υγείας και Ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίζεται από την εταιρεία με ιδιαίτερη ευαισθησία και υπευθυνότητα. Έχει θεσπίσει και εφαρμόζει την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, από την οποία απορρέει η σημασία του προβλεπτικού σχεδιασμού, της υιοθέτησης κατάλληλων επαγγελματικών πρακτικών και της συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να επιτυγχάνεται η πρόληψη των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Στην επίτευξη του πολύ σημαντικού αυτού στόχου συμβάλλει καταλυτικά το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 που η εταιρεία εφαρμόζει και του οποίου η συμμόρφωση έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ Φορέα Πιστοποίησης TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2019 δεν συνέβη κανένα εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας, αφ’ εταίρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωση του.