Εταιρεία

Συστήματα Διαχείρισης & Ποιότητας Προϊόντων

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας.

Δέσμευση της εταιρίας αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε όρων συνεργασίας και η τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Διοίκηση της εταιρίας ALUMINCO A.E. έχει εξασφαλίσει:

την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2008, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας,

την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14001:2004, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας,

τον έλεγχο της ποιότητας κατά τη διεργασία βαφής των προϊόντων αλουμινίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του σήματος ποιότητας QUALICOAT και SEASIDE-CLASS,

το πιστοποιητικό ποιότητος ανοδιωμένων Προφίλ Αλουμινίου με το σήμα ποιότητας QUALANOD για τα ανοδιωμένα προφίλ αλουμινίου από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,

τους απαιτούμενους πόρους για τα Συστήματα Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου στελεχιακού δυναμικού,

την καθιέρωση στόχων ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης.

Η Διοίκηση της εταιρίας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

Κατεβάστε τα πιστοποιητικά σε μορφή pdf.