Εταιρεία

Συστήματα Διαχείρισης & Ποιότητας Προϊόντων

Η δέσμευσή μας για την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) διαπνέει το σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών της εταιρείας μας, τόσο των άμεσα συνδεόμενων με την Παραγωγή και Αλυσίδα Εφοδιασμού, όσο και των υποστηρικτικών και διοικητικών λειτουργιών.

Για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους εταιρικούς στόχους και είναι πιστοποιημένα κατά τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015
Το πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί το πλαίσιο για την εφαρμογή όλων των Συστημάτων Διαχείρισης της εταιρείας μας, καθώς και του συνόλου των διαδικασιών που διασφαλίζουν σε σταθερή βάση το υψηλό επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Καλύπτει τις διεργασίες σχεδιασμού, κατασκευής, παραγωγής και εμπορίας αρχιτεκτονικών και βιομηχανικών προφίλ αλουμινίου, χυτών προϊόντων αλουμινίου και πάνελ αλουμινίου. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το όχημά μας για τη συνεχή βελτίωσή μας και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών μας.

Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015
Αναγνωρίζοντας την αξία της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας, εφαρμόζουμε πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος που καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών μας διεργασιών. Σε συνδυασμό με τις σημαντικές επενδύσεις μας στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων, το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη για το σεβασμό μας προς το φυσικό περιβάλλον, και την ευαισθησία μας για το κοινωνικό σύνολο.

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018
Προτεραιότητά μας είναι οι άνθρωποί μας και η ασφάλεια, ανάπτυξη και ευημερία τους. Το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που εφαρμόζουμε, συμβάλλει καταλυτικά στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, στην πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας. Πρόσφατα το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία πιστοποιήθηκε κατά το νέο αναβαθμισμένο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

FPC – Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ 15088:2005
Ο έλεγχος ποιότητας των προϊόντων μας ενσωματώνεται σε όλες τις διεργασίες παραγωγής και τα επιμέρους στάδια αυτών, μέσα από την εφαρμογή του πιστοποιημένου κατά EN 15088:2005 Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής (Factory Production Control). Οι κρίσιμες παράμετροι για την ποιότητα των διεργασιών παραγωγής παρακολουθούνται σε συνεχή βάση, εξασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα. Οι επιδόσεις των προϊόντων μας ελέγχονται, βάσει δοκιμασμένων και αξιόπιστων διαδικασιών, σε σχέση με το σύνολο των χαρακτηριστικών και των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της Δήλωση Συμμόρφωσης (CE mark).

FPC – Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου / Πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ΕΝ 1090-1:2009
Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 15088:2005, το Σύστημα Ελέγχου Παραγωγής που εφαρμόζουμε συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 1090-1:2009 που αφορά κατασκευές αλουμινίου και είναι αντίστοιχα πιστοποιημένο. Η εταιρεία παρέχει στους πελάτες της Δήλωση Συμμόρφωσης (CE mark).

Κατεβάστε τα πιστοποιητικά σε μορφή pdf.