Εταιρεία

Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα Aluminco είναι αξία αδιαπραγμάτευτη για τους ανθρώπους της εταιρίας. Με διαρκή ενίσχυση και αναβάθμιση της παραγωγικής μας δυναμικότητας, επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και μηχανήματα. Με πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς. Με προϊόντα που λειτουργούν ως μαγνήτης για τους περισσότερους χρήστες. Με έργα που αιχμαλωτίζουν ακόμη και τα πιο απαιτητικά βλέμματα.


ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών μας από κάθε άποψη, ακολουθούμε σταθερά μία Πολιτική Ποιότητας που κύριοι στόχοι της είναι:

  • Η εξασφάλιση υψηλής Ποιότητας παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς.
  • Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες παραγωγής της εταιρίας.

Στην επίτευξη των στόχων αυτών συμβάλει αποτελεσματικά το Σύστημα Ποιότητας που η ALUMINCO εφαρμόζει από το 1996 (από τις πρώτες εταιρίες του κλάδου στην Ελλάδα), χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές μεθόδους σχεδίασης και παρακολούθησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας και προδιαγραφών, σε όλα τα στάδια παραγωγής και προμήθειας προϊόντων.

Στα πλαίσια του Συστήματος Ποιότητας και της ευρύτερης πολιτικής της για την Ποιότητα, η ALUMINCO:

  • Ερευνά συστηματικά τις εξελίξεις στο κλάδο του αλουμινίου σε θέματα που αφορούν τις ανάγκες των πελατών της
  • Επιλέγει Προμηθευτές με διεθνώς αναγνωρισμένη Ποιότητα Προϊόντων
  • Εξασφαλίζει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή,
  • Εκπαιδεύει συστηματικά το προσωπικό της στα θέματα των αρμοδιοτήτων τους και παροτρύνει την εμπέδωση "Πνεύματος Ποιότητας"
  • Σχεδιάζει, υιοθετεί και παρακολουθεί την εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης, με απώτερο στόχο τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και βελτιστοποίηση των διεργασιών παροχής υπηρεσιών
  • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας
  • Κοινοποιεί την παρούσα Πολιτική Ποιότητας σε όλο το προσωπικό της και φροντίζει για τη συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους εταιρικούς στόχους.